bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestry i Ewidencje

 

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt:

Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, 

Wykaz przewoźników transportujących zwierzęta powyżej 8 godzin oraz środków transportu drogowego zatwierdzonych do przewozu zwierząt powyżej 8 godzin, 

Wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności (dyrektywy 64/432/EWG i 91/68/EWG), 

Wykaz zakładów produkcji drobiu. 

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności:

Wykaz podmiotów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004,

Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004,  

Lista podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej,

Lista lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla produktów pochodzenia zwierzęcego,

Zespół do spraw pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych:

Wykaz zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz,  

Lista zakładów posiadających zatwierdzenie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1292/2005 do produkcji pasz z udziałem białek pochodzenia zwierzęcego,

Lista zakładów sektora utylizacyjnego zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem 1069/2009, 

Lista lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla pasz i ubocznych produktów zwierzęcych.

 

 Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 07.11.2019
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 05.09.2019
Dokument oglądany razy: 2 019