bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.11.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: .

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności

Funkcję Koordynatora ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu pełni:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu Pan Bartłomiiej Kulka

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu, monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe do Koordynatora ds. dostępności:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu
ul. Oławska 25
49-306 Brzeg

telefon/faks: 774163744 lub 774162779

adres e-mail: piw.brzeg@wiw.opole.pl

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do obu stron internetowych: www.piw-brzeg.pl oraz www.bip.piw-brzeg.pl .

Daty publikacji i aktualizacji:

Strona www.piw-brzeg.pl jest główną stroną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu. Powstała w 2016 roku. Strona aktualnie jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności i wyłączenia wymieniono poniżej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-05
 • Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-09

Strona www.bip.piw-brzeg.pl powstała w 2019 roku. Strona aktualnie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na tej stronie zastosowano ułatwienia takie jak: podwyższony kontrast (czarne tło i jasne litery) oraz możliwość zwiększenia liter.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-04-30
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-09

Wymagania, które nie zostały spełnione i powody wyłączenia:

 • informacje zamieszczone na stronach są w formie artykułów lub załączników i nie są one dostępne cyfrowo w całości, 
 • część informacji jest zamieszczonych w formie skanów i plików PDF z uwagi na charakter informacji, 
 • filmy nie posiadają napisów dla głuchych, 
 • część filmów i plików została zamieszczona przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, 
 • część artykułów i materiałów zamieszczanych w formie plików i filmów otrzymanych jest od jednostki nadrzędnej umieszczana jest w celu rozpropagowania, 
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Aplikacje mobilne: podmiot nie posiada własnych aplikacji mobilnych.

Data sporządzenia i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację dostępności sporządzono w dniu 2020-12-11 na podstawie samooceny kierownika jednostki przy udziale informatyka urzędu.

Skróty klawiaturowe: na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu Pan Bartłomiej Kulka lub informatyk Pan Jerzy Czochrowski. Kontaktować się można mailowo: piw.brzeg@wiw.opole.pl oraz telefonicznie dzwoniąc pod numery telefonów: 774163744 lub 774162779. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówił żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Oławskiej 25

W budynku brak jest możliwości usunięcia barier architektonicznych:

 • siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu znajduje się na I i II piętrze, do siedziby prowadzi wąska klatka schodowa, brak windy i możliwości jej zainstalowania, brak podjazdów, 
 • pomieszczenia toalet są małe i znajdują się na I i II piętrze,

Inne utrudnienia:

 • tablica informująca o rozkładzie zespołów merytorycznych znajduje się na I piętrze (na parterze swoją siedzibę posiada inny podmiot publiczny),
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, brak systemu dźwiękowego naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące, nie ma pętli indukcyjnych i innych urządzeń ułatwiających dostęp.

Ułatwienia i alternatywny dostęp do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu:

 • przed wejściem na ścianie budynku zamontowany został dzwonek (oznakowany widocznymi znakami i na wysokości dostosowanej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim) przywołujący pracownika sekretariatu w celu pomocy w załatwieniu sprawy,
 • przed wejściem na ścianie budynku zamontowana została skrzynka podawcza, do której można wrzucić korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku,
 • przed budynkiem zostało wyznaczone i oznakowane 1 (jedno) miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • podmiot zapewnia możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Dane teleadresowe:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu
ul. Oławska 25
49-306 Brzeg

telefon/faks: 774163744 lub 774162779 

adres e-mail: piw.brzeg@wiw.opole.pl

Raporty o stanie zapewnienia dostępności 
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
- stan w dniu 01.01.2021 r. - pobierzOpublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 18.11.2022
Podpisał: Bartłomiej Kulka
Dokument z dnia: 04.05.2022
Dokument oglądany razy: 2 079